Najlepší na Trnava24.sk

 1. Juraj Moravcik (87.61s) 80%
 2. Inka Nemezis (88.42s) 80%
 3. Lenka Anonym (52.4s) 60%
 4. Katarína Jelemenská (118.67s) 60%
 5. Nora Današová (95.48s) 53%
 6. Matej Hlavatý (269.03s) 47%
 7. Adriana Drabikova (88.27s) 40%

Najlepší hráči

 1. Juraj Moravcik (87.61s) 80%
 2. Inka Nemezis (88.42s) 80%
 3. Lenka Anonym (52.4s) 60%
 4. Katarína Jelemenská (118.67s) 60%
 5. Nora Današová (95.48s) 53%
 6. Matej Hlavatý (269.03s) 47%
 7. Adriana Drabikova (88.27s) 40%