Ilustračný obrázok k článku Mesto Hlohovec prijíma žiadosti na nové nájomné byty: Takéto sú podmienky
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Hlohovec prijíma žiadosti na nové nájomné byty: Takéto sú podmienky

Hľadáte bývanie v Hlohovci? Možnosťou sú napríklad nové nájomné byty. Naštudujte si, aké podmienky musíte spĺňať.

Erik Bojničan Samospráva
Erik Bojničan Samospráva

Mesto Hlohovec prijíma žiadosti na nové nájomné byty: Takéto sú podmienky

Hľadáte bývanie v Hlohovci? Možnosťou sú napríklad nové nájomné byty. Naštudujte si, aké podmienky musíte spĺňať.

Ilustračný obrázok k článku Mesto Hlohovec prijíma žiadosti na nové nájomné byty: Takéto sú podmienky
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Hlohovec podľa informácií z radnice, po schválení nového všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s nájomnými bytmi na Železničnej ulici v Hlohovci začalo od 1. 12. 2016 prijímať žiadosti o nájom bytu. Podľa schváleného všeobecne záväzného nariadenia, žiadateľom o poskytnutie nájomného bytu musí byť občan Slovenskej republiky – fyzická osoba, ktorá v deň podania žiadosti dovŕšila 18 rokov veku a ktorá spĺňa nasledovné podmienky:

  • a) má trvalý pobyt na území mesta Hlohovec alebo nemá trvalý pobyt na území mesta Hlohovec ku dňu podania žiadosti, ale na trvalý pobyt v Hlohovci sa prihlási dňom podpísania nájomnej zmluvy
  • b) nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, bytového domu, resp. inej nehnuteľnosti určenej na bývanie; výnimku predstavuje žiadateľ, ktorý je vlastník alebo spoluvlastník bytu, bytového domu, resp. inej nehnuteľnosti určenej na bývanie a hodnoverne preukáže, že nemá možnosť reálne užívať nehnuteľnosť najmä z dôvodu, že je menšinovým podielovým spoluvlastníkom a nehnuteľnosť je užívaná iným spoluvlastníkom alebo je síce polovičným prípadne väčšinovým podielovým spoluvlastníkom, avšak skutočnému užívaniu nehnuteľnosti bráni právo inej osoby – napr. vecné bremeno doživotného užívania inou osobou ako žiadateľom, ktoré je ako vecné právo evidované v príslušnom katastri nehnuteľností
  • c) nemá voči Mestu Hlohovec a právnickým osobám založeným mestom – Bytovému hospodárstvu Hlohovec s.r.o. a Vodárenským a technickým službám s.r.o. záväzky, resp. nedoplatky po lehote splatnosti
  • d) žiadateľom je osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima, a nie nižším ako jedenapolnásobok životného minima pre domácnosť žiadateľa
  • e) žiadateľom je osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima, a nie nižším ako jedenapolnásobok životného minima, vypočítaného pre domácnosť žiadateľa, ak

členom tejto domácnosti je osoba so zdravotným postihnutím,
ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
aspoň jeden z členov domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov mesta

  • f) žiadateľom je osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov
  • g) žiadateľom je osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu

Ako sa uvádza v tomto všeobecne záväznom nariadení, žiadosti o poskytnutie nájomného bytu podávajú žiadatelia na predpísanom tlačive Mestu Hlohovec prostredníctvom Mestského úradu Hlohovec. Žiadosť musí mať písomnú formu, musí byť datovaná, odôvodnená a vlastnoručne podpísaná. Žiadateľ vrátane spoločne posudzovaných osôb môže podať výlučne jednu žiadosť na jeden byt.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Hlohovca a okolia.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM